درباره ما

شرکت پیشرو سازه در راستای انجام پروژه های صنعتی همانند ماشین سازی تولید تجهیزات و سازه های صنعتی در صنایع نیروگاهی نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کانی و صنعت  ساختمان در سال 1380 در جهت بهره برداری از تواناییها و امکانات فردی و خرد جمعی پایه ریزی شده است. این شرکت همگام با دانش فنی و تکنولوژی روز، بر آن است که سفر تعالی خود را تدوین و با پیاده سازی استراتژی مناسب هموار سازدو در این راستا بهبود مستمر همه عرصه های حیات شرکت مورد توجه مدیریت ارشد قرار گرفته است. در اولین گام به منظور بهبود مستمر فعالیتها، رویه های کاری ، کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با تدوین دستورالعمل های اجرایی مورد توجه مدیریت این مجموعه می باشد.

توانمدی های شرکت

فعالیت شرکت در زمینه طراحی، مهندسی، تدارکات، پشتیبانی، مهندسی خرید، مدیریت و نظارت، ساخت و اجرا، نصب و راه اندازس متمرکز می باشد. در حال حاضر شرکت پیشرو سوله به صورت کلی توانایی انجام فعالیتهای ذیل را دارا می باشد.

خدمات مهندسی

 • مدیریت پروژه
 • تهیه نقشه های ساخت و مونتاژ کارگاهی
 • تهیه نقشه های نصب
 • تهیه مدارک فنی و بازرسی از قبیل QCPLAN، WPQ، PQR و روش های بازرسی و کنترل کیفی و ساخت و نصب
 • تهیه FINAL BOOK
 • تهیه نقشه های As Built 
 • نظارت و بازرسی فنی
 • تهیه مدارک خرید
 • برگزاری استعلام های خرید و فروش

ساخت و اجرا 

 • ساخت و اجرای سازه های فلزی بتنی
 • ساخت و اجرای تجهیزات صنعتی بر اساس سفارش مشتری

نصب

 • نصب سازه های فلزی و تجهیزات
 • نصب مخازن و تجهیزات صنعتی

مجوز و پروانه های شرکت

اعضای هیئت مدیره

یک عنوان

متن – ایران فلتسام

یک عنوان

متن – ایران فلتسام

یک عنوان

متن – ایران فلتسام

یک عنوان

متن – ایران فلتسام

درباره ما

شرکت پیشرو سازه در راستای انجام پروژه های صنعتی همانند ماشین سازی تولید تجهیزات و سازه های صنعتی در صنایع نیروگاهی نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کانی و صنعت  ساختمان در سال 1380 در جهت بهره برداری از توانایی ها و امکانات فردی و خرد جمعی پایه ریزی شده است. این شرکت همگام با دانش فنی و تکنولوژی روز، بر آن است که سفر تعالی خود را تدوین و با پیاده سازی استراتژی مناسب هموار سازد و در این راستا بهبود مستمر همه عرصه های حیات شرکت مورد توجه مدیریت ارشد قرار گرفته است. در اولین گام به منظور بهبود مستمر فعالیت ها، رویه های کاری ، کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با تدوین دستورالعمل های اجرایی مورد توجه مدیریت این مجموعه می باشد.

توانمندی های شرکت

فعالیت شرکت در زمینه طراحی، مهندسی، تدارکات، پشتیبانی، مهندسی خرید، مدیریت و نظارت، ساخت و اجرا، نصب و راه اندازس متمرکز می باشد. در حال حاضر شرکت پیشرو سوله به صورت کلی توانایی انجام فعالیتهای ذیل را دارا می باشد.

خدمات مهندسی

 • مدیریت پروژه
 • تهیه نقشه های ساخت و مونتاژ کارگاهی
 • تهیه نقشه های نصب
 • تهیه مدارک فنی و بازرسی از قبیل QCPLAN، WPQ، PQR و روش های بازرسی و کنترل کیفی و ساخت و نصب
 • تهیه FINAL BOOK
 • تهیه نقشه های As Built 
 • نظارت و بازرسی فنی
 • تهیه مدارک خرید
 • برگزاری استعلام های خرید و فروش

ساخت و اجرا 

 • ساخت و اجرای سازه های فلزی بتنی
 • ساخت و اجرای تجهیزات صنعتی بر اساس سفارش مشتری

نصب

 • نصب سازه های فلزی و تجهیزات
 • نصب مخازن و تجهیزات صنعتی

مجوز و پروانه های شرکت

اعضای هیئت مدیره

محمدباقر شاه محمدی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

 

علی شاه محمدی

سمت: عضو عیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

 

فاطمه شاه محمدی

سمت: عضو هیئت مدیره